🇵🇱  Zespół Szkolno-Przedszkolny znajduje się w Gliwicach na osiedlu Kopernik. Funkcjonuje od września 2012 roku. W skład Zespołu wchodzą dwie placówki, które powstały w 1984 roku: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mikołaja Kopernika i Przedszkole Miejskie nr 17. W chwili obecnej Szkoła Podstawowa  nr 12 posiada 23 oddziały- 449 uczniów,  przedszkole: 15 oddziałów- 370 dzieci. Zatrudnionych jest 65 wykwalifikowanych nauczycieli.

Placówka jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym, ukierunkowanym na potrzeby uczniów, ich środowisko rodzinne i lokalne. Jest miejscem wychowania i kształcenia, kreowania postaw opartych na ogólnie przyjętych wartościach: ucznia kulturalnego, aktywnego, twórczego, tolerancyjnego, wrażliwego i otwartego na potrzeby innych mającego poczucie więzi ze szkołą, rodziną, miejscowością  i ojczyzną.

Szkoła realizuje programy autorskie oraz projekty edukacyjne, takie jak: „Focus on Culture” z języka angielskiego, projekty e-twinning, Edukacja Europejska, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Aktywna Tablica, Europejski Dzień Języków i inne. Uczniowie są aktywizowani do pracy w wolontariacie oraz do udziału w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego i miasta poprzez organizowanie festynów rodzinnych, kiermaszy bożonarodzeniowych, dni otwartych, spotkań z ciekawymi ludźmi, turniejów sportowych oraz współpracę z PCK w zakresie edukacji z pierwszej pomocy. Szkoła posiada również Izbę Regionalną, w której zgromadzone są eksponaty z regionu Górnego Śląska.

Działania podejmowane w szkole sprawiają, że wielu uczniów  chętnie bierze udział w różnych konkursach wiedzy, osiągając w nich niejednokrotnie sukcesy. Wśród uczniów są laureaci konkursów recytatorskich, historycznych, geograficznych i językowych (ogólnopolskich i międzynarodowych) takich jak „Memory Master”, „Olimpus” , „…in 15 seconds”, „Kangur”, „Alfik” i „Maks matematyczny”, Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe.

Nauczyciele poszukują niestandardowych metod i sposobów na motywowanie dzieci do samorozwoju i rozwijania zainteresowań. Stosują różnorodne metody aktywizujące i wykorzystują technologię informacyjną i komunikacyjną. Oferta edukacyjna szkoły jest stale poszerzana w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów w kształceniu umiejętności uczenia się. Uczniowie już od kilku  lat biorą udział w programie EuroWeek – Szkoła Liderów.  Jest to specjalny obóz edukacyjny pozwalający młodym ludziom aktywnie włączyć się w życie demokratycznego społeczeństwa współczesnej Europy, a także zdobyć najbardziej cenione w chwili obecnej umiejętności społeczne: przewodzenia, autoprezentacji oraz pracy w zespole. Dodatkowym walorem programu jest to, że zajęcia z dziećmi prowadzone są w języku angielskim przez  wolontariuszy z całego świata. Jest to więc okazja do rozwijania umiejętności nie tylko językowych, ale też interkulturowych i społecznych.