Lider projektu, Politechnika Śląska jest jedną z najbardziej prestiżowych i wysoko ocenianych uczelni technicznych w Polsce. Ma ona ponad 70-letnią tradycję w dydaktyce, nauce i badaniach stosowanych. Ulokowana na Górnym Śląsku, najbardziej uprzemysłowionym regionie Polski wnosi aktywny wkład w rozwój regionu, zarówno w zakresie technologicznym, jak i społecznym. Ze względu na kształcenie inżynierów o najwyższym światowym poziomie, Politechnika Śląska swym działaniem oddziałuje nie tylko lokalnie, ale również regionalnie i globalnie (ze względu na liczbę absolwentów zajmujących kluczowe stanowiska kierownicze w renomowanych przedsiębiorstwach jest uznawana w rankingach biznesowych za „polską kuźnię prezesów”).  Obecnie Politechnika Śląska kształci około 22 tys. studentów, w tym 15,5 tys. na studiach dziennych. Uczelnia oferuje kształcenie na studiach dziennych i zaocznych na wszystkich trzech stopniach: inżynierskich, magisterskich i doktoranckich w zakresie ponad 150 specjalności i ponad 40 kierunków kształcenia. Uczelnia działa w strukturze 13 wydziałów i 2 jednostek dydaktycznych na prawach wydziału. Politechnika Śląska zatrudnia blisko 1900 nauczycieli akademickich, w tym 230 z tytułem profesora. Politechnika Śląska została ustanowiona jako uczelnia techniczna wspierająca przemysł. Ta misja jest wciąż realizowana. Na uczelni prowadzi się intensywne badania na poziomie podstawowym i stosowanym. Efektem badań są liczne publikacje naukowe w znaczących czasopismach, liczne patenty oraz wdrożenia przemysłowe. Działalność Politechniki Śląskiej zarówno w sferze naukowej, jak i dydaktycznej potwierdzona jest wieloma nagrodami oraz wysokimi miejscami w rankingach tworzonych w zakresie różnych kryteriów. Łączność badań przemysłowych, współpracy z przemysłem i dydaktyki zapewniają realizowane na uczelni, unikatowe w skali kraju, studia dualne, w ramach których studenci realizują część programu studiów we współpracy z określonym przedsiębiorstwem. Uczelnia prowadzi intensywną współpracę z jednostkami środowiska medycznego, między innymi Gliwickim Centrum Onkologii, Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi oraz Instytutem Techniki i Aparatury Medycznej. Działający w strukturze uczelni Wydział Inżynierii Biomedycznej prowadzi badania w obszarze medycyny zaawansowanej technologicznie. Działalność Politechniki Śląskiej wspierana jest przez wiele dedykowanych jednostek administracyjnych.

Działalność pracowników naukowo-dydaktycznych wspierają między innymi Centrum Zarządzania Projektami, Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Centrum Popularyzacji Nauki, Centrum Komputerowe, Biblioteka Główna oraz Centrum Poligrafii i Zakład Graficzny. Politechnika Śląska prowadzi intensywną współpracę międzynarodową. Współpraca dotyczy kilkuset ośrodków naukowych i przemysłowych na całym świecie. Efektem tej współpracy była i jest realizacja licznych projektów międzynarodowych, finansowanych z takich programów jak Tempus, Tessa, Copernicus, Jean Monet, Socrates, (później LLP/Erasmus, a obecnie Erasmus+), Leonardo da Vinci,  5-ty, 6-ty i 7-my program ramowy UE, Horizon 2020. W ramach programu Erasmus+ Politechnika Śląska prowadzi na dużą skalę międzynarodową wymianę studentów i pracowników. Istotny element w tej wymianie stanowią praktyki realizowane w zagranicznych przedsiębiorstwach. Politechnika Śląska jest członkiem licznych ciał gremialnych oraz towarzystw i organizacji, między innymi Alliance of Universities for Democracy (USA), European Society for Engineering Education SEFI (Brussels), European Universities Association (EUA), UNESCO International Center for Engineering Education (UICEE). Strategia rozwoju Politechniki Śląskiej obejmuje takie zagadnienia jak i) uwzględnienie w zakresie kształcenia nowych wymagań rynku i ekonomii, ii) reorganizację struktury akademickiej i unowocześnienie procesu kształcenia, iii) umiędzynarodowienie kształcenia, iv) wprowadzenie nowych metod kształcenia i v) unowocześnienie metod zarządzania i organizacji pracy uczelni, vi) współpracę z jednostkami kształcenia podstawowego i średniego. W strategię tę wpisuje się realizacja wnioskowanego projektu.

Politechnika Śląska ma bogate doświadczenie w zakresie popularyzacji nauki wśród uczniów szkół podstawowych i średnich, w tym o charakterze międzynarodowym. Przykładem jest organizowana cyklicznie od kilku lat Śląska Noc Naukowców – wydarzenie skierowane do społeczności lokalnej, w szczególności do szkół, w zakresie popularyzacji nauk ścisłych i technicznych. Mimo swojego lokalnego charakteru, wywodzi się ono ze współpracy uczelni z instytucjami zagranicznymi, a jego pierwsza edycja była finansowana z środków UE. Doświadczenie uczelni obejmuje również liczne inne formy współpracy z lokalnymi instytucjami społecznymi. Uczelnia cyklicznie uczestniczy i współorganizuje np. Festiwal Nauki, Dzień Nauki i Przemysłu, uczestniczy w wydarzeniach regionalnych (np. Raciborskie Dni Techniki).

Wydarzenia te mają na celu promowanie nauki, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Bardzo duży udział stanowią również indywidualne działania promocyjne pracowników Politechniki Śl. organizowane w ośrodkach edukacyjnych różnego typu – szkołach, domach młodzieży, na festynach lokalnych i innych wydarzeniach o charakterze masowym. Doświadczenie uczelni w tym obszarze budowane jest również przez realizację licznych projektów dydaktycznych. Najistotniejszy w tym zakresie jest program Erasmus+ (wymiana studentów i kadry akademickiej), a także programy partnerstwa strategicznego kierowane do innych grup odbiorców (np. projekty Erasmus+ KA2 dla obszaru Młodzież oraz Edukacja Szkolna). Aktywność międzynarodowa uczelni powoduje stałe powiększanie się sieci współpracy. Obszarem działalności akademickiej wpisującej się w tematykę projektu są działania prowadzone przez Wydział Inżynierii Biomedycznej, ale również inne jednostki prowadzące badania i współpracę w obszarach nauk medycznych (między innymi Wydział Elektryczny oraz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki).

Koordynator projektu, a jednocześnie lider zespołu Politechniki Śl., dr inż. Mariusz Stępień ma kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów w ramach programu Erasmus+. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Elektrycznego Politechniki Śl. Obszar jego zainteresowań naukowych obejmuje nadprzewodnictwo, energoelektronikę, bezprzewodową transmisję energii oraz modelowanie numeryczne. Dr Stępień ma bogaty dorobek naukowy: ponad 140 publikacji, z czego ponad 20 indeksowanych w bazie JCR, 12 patentów i wzorów użytkowych. Uczestniczył w realizacji 14 projektów naukowych, z czego w 4 był kierownikiem. Były to projekty krajowe i realizowane we współpracy międzynarodowej. Uczestniczył między innymi w realizacji projektu badawczego w ramach programu strategicznego „Polskie Sztuczne Serce” koordynowanego przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii z Zabrza. W latach 2015-2017 był kierownikiem projektu „Academy of International Technoentrepreneurship” (Erasmus+ KA2) realizowanego we współpracy z uczelniami z Turcji i Rumunii, nakierowanego na poprawę jakości kształcenia inżynierów w obszarze przedsiębiorczości, a od 2017 koordynuje projekt pt. „Efektywna współpraca w edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny”, w ramach którego uczelnia współpracuje z 4 szkołami.

Dr Stępień pełni w Politechnice szereg istotnych z punktu widzenia projektu funkcji. Od 2007 jest koordynatorem wydziałowym Erasmus+, przewodniczy Wydziałowej Komisji Współpracy Międzynarodowej. Jest też koordynatorem sieci CUCEE (Cooperation of Universities in Central and Eastern Europe). Ma on również istotny dorobek związany z kształceniem szkolnym i popularyzacją nauki. W latach 2000-2004 był nauczycielem przedmiotów zawodowych w dwóch szkołach średnich, uczestniczył w realizacji projektu PO KL pt. „Zdaj maturę idź na studia” we współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Rudzie Śląskiej, prowadząc wykłady i laboratoria dla uczniów tej szkoły. Uczestniczył w działaniach upowszechniających naukę na rzecz uczniów szkół podstawowych i średnich organizując wykłady i pokazy w ramach Nocy Naukowców, Salonu Maturzystów oraz pikników naukowych. Prowadził wykłady dla dzieci w ramach „Uniwersytetu Jurajskiego”. Stale współpracuje ze szkołami lokalnego otoczenia popularyzując naukę w różnych jej obszarach.