Dobre praktyki

Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk w edukacji szkolnej w zakresie kształcenia i upowszechniania wśród uczniów wiedzy z zakresu ratownictwa przedmedycznego, w szczególności udzielania pierwszej pomocy oraz problematyki dawstwa organów. Umiejętność prawidłowego zachowania w czasie wypadków komunikacyjnych, katastrof zbiorowych, pożarów, ale także umiejętność udzielenia pomocy osobom w czasie utraty przez nich przytomności i profesjonalnego wezwania odpowiednich służb to umiejętności, którymi w naturalny sposób powinien posługiwać się obywatel współczesnego społeczeństwa. Umiejętność ta dotyczy jednak nie tylko dorosłych, ale powinna być trenowana u każdego już od najmłodszych lat. Dopełnieniem tej umiejętności pozwalającej na ratowanie w sposób systemowy zdrowia i życia ludzkiego jest świadomość znaczenia w tym zakresie dawstwa organów, w szczególności dawstwa krwi i dawstwa szpiku kostnego. Brak odpowiedniej wiedzy na temat znaczenia dawstwa w ratowaniu życia ludzkiego, przy jednoczesnym braku jego negatywnego oddziaływania na życie dawcy powodują, że liczba potencjalnych i rzeczywistych dawców jest niewystarczająco mała. Koniecznym jest kształtowanie właściwych postaw odpowiednio wcześnie.

Pomoc przedmedyczna

Uzyskanie właściwego poziomu umiejętności i świadomości w zakresie pomocy przedmedycznej i dawstwa organów wymaga edukacji od najmłodszych lat życia. Na etapie edukacji szkolnej kształcenie w tym zakresie ma charakter okazjonalny i jest prowadzone w różnym zakresie (wdrażane w niewielkim stopniu w trakcie zajęć edukacyjnych oraz przy okazji wydarzeń okolicznościowych i wizyt osób związanych z ratownictwem medycznym). W ramach projektu przewiduje się wymianę dobrych praktyk na poziomie międzynarodowym w zakresie będącym przedmiotem projektu i wypracowanie stałych, dobrych praktyk wdrożonych do programu nauczania w szkołach będących uczestnikami projektu. W ramach upowszechniania projektu wyniki (dobre praktyki) zostaną rozpowszechnione także w innych jednostkach edukacyjnych przewidzianych jako odbiorcy działań upowszechniających.

pięciu partnerów

Do realizacji działań projektowych włączonych zostanie pięciu partnerów, w tym czterech partnerów szkolnych (beneficjentów) i jeden partner pozaszkolny (pełniący rolę lidera i eksperta). Partnerów szkolnych będą stanowić szkoły ogólne (podstawowe) kształcące młodzież w zakresie wiekowym 10-16 lat, ulokowane w różnym środowisku lokalnym. Będą to dwie szkoły z Polski (jedna pochodząca ze średniego miasta, oraz jedna wiejska), szkoła z Niemiec (małe miasto) oraz szkoła z Rumunii (szkoła z dużego miasta – stolicy). Do projektu zostaną włączeni partnerzy wspierający, którzy wspólnie z liderem (Politechniką Śląską) będą prowadzić działania treningowe. Przewiduje się włączenie do projektu między innymi szpitala wielospecjalistyczny oraz oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża. Lista partnerów wspierających może zostać rozszerzona w trakcie realizacji projektu.

Działania projektowe

Działania projektowe obejmować będą cztery transgraniczne spotkania projektowe oraz cztery krótkoterminowe (poniżej dwóch tygodni każda) wymiany młodzieży (przy czym w każdym z działań będą brać udział uczestnicy z wszystkich czterech ośrodków partnerskich). W czasie trwania działań wymiany uczniów zorganizowane zostaną działania treningowe dla nauczycieli, przy czym nie będą one stanowić samodzielnych działań projektowych (uczestniczyć w nich będą nauczyciele towarzyszący uczniom). Każde z działań projektowych (każda z wymian) będzie poświęcona innej tematyce (np. zachowanie względem osoby z zagrożeniem życia, pomoc przedmedyczna) i obejmować będzie inne formy działań projektowych (prelekcje, spotkania, warsztaty treningowe, wizyty w obiektach). W ramach tych spotkań odbywać się będą także działania o charakterze horyzontalnym (między innymi integracja europejska, kultura i zwyczaje regionalne, dziedzictwo i tożsamość narodowa).

Spotkania projektowe

Planowane do realizacji międzynarodowe spotkania projektowe (każde po 3 dni) będą miały na celu zarządzanie projektem, przygotowanie do działań mobilnościowych, ewaluację wyników oraz przygotowanie działań w zakresie upowszechniania wyników projektu.

Czas trwania projektu

Realizację projektu przewiduje się na 26 miesięcy (od 1.10.2018 ro 30.11.2020). W tym czasie oprócz działań mobilnościowych realizowane będą działania upowszechniające, mające na celu przeniesienie rezultatów projektu na beneficjentów nie będących bezpośrednimi uczestnikami projektu (szkoły z sąsiedztwa, organizacje i instytucje edukacji nieformalnej).